Privacybeleid MiniatuurCenter (WOKO Handel en Service)

https://www.miniatuurcenter.nl/

Over ons privacybeleid

MiniatuurCenter (WOKO Handel en Service) geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens

die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij

over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële

doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van

MiniatuurCenter (WOKO Handel en Service). De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is

14/09/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit

privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden

gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook

leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en

welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u

vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke

beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Mijn Webwinkel

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Prestashop. De webshop is in zijn geheel door mij zelf ontwikkeld.

 

Webhosting

Vimexx

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Vimexx . Vimexx verwerkt persoonsgegevens namens ons en

gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik

van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Vimexx heeft passende technische en organisatorische

maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Vimexx is op

grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen

doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de

‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp

beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk

maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te

gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te

delen.

Vimexx

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Vimexx. Deze partij heeft

passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze

gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Vimexx heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

 

 

 

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van

Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of

creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw

persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de

dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens

van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw

gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

voorlopig geen

Voorlopig nemen we geen rewies af

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van

de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam,

adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het

uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens

ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van

de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres

en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de

overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter

beschikking.

DPD

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken

gebruik van de diensten van PostNL / DHL / DPD voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor

noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL / DHL / DPD delen. PostNL / DHL / DPD

gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL / DHL

/ DPD onderaannemers inschakelt, stelt PostNL / DHL / DPD uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

MoneyBird

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van MoneyBird.

Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens

worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd

verzonden en opgeslagen, MoneyBird heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om

uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. MoneyBird is tot geheimhouding verplicht en

zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. MoneyBird gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere

doeleinden dan hierboven beschreven.

via de webshop van Prestashop

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van

Moneybird / Acumulus / Prestashop. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking

tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw

persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Moneybird / Acumulus / Prestashop is tot

geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Moneybird / Acumulus / Prestashop

gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Geen

We verkopen alleen via onze eigen webshop

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de

verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor

(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw

verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw

gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve

verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst

tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze

dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en

besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan MiniatuurCenter (WOKO Handel en Service) op grond van een wettelijke

verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek

van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen

de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u

aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit

tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij

facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke

termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die

wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met

betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke

rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen

afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de

gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te

legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek

administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de

machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een

klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een

verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor

privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd

sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers

die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben

opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon

voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd

sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe

herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor

privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd

sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet

langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan

onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw

verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens

over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle

waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige

koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

door of in opdracht van MiniatuurCenter (WOKO Handel en Service). Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk

de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat

zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en

daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele

besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit

recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor

privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.

Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze

gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google

diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze

privacyverklaring.

 

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest

recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens

met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

MiniatuurCenter (WOKO Handel en Service)

Bosbes 10 9408LM Assen Nederland T (062) 443-7724 E info@miniatuurcenter.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

S. van der Woude-Konosic

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font:

Call Our Store

+31-624437724

info@miniatuurcenter.nl

Working hours of our store:

On weekdays:

Saturday:

Sunday:

from 8:00 to 21:00

from 9:00 to 20:00

from 10:00 to 19:00